Въпроси за Монтесори училище Откривател

Какво е съотношението учител-ученик в класните стаи в Детска къща и Основно училище?

Ние отговаряме на стандарта, установен от Association Montessori Internationale (AMI), който включва насоки за размера на класа. Прилагаме международно утвърден ко-учителски модел за двуезична образователна среда, при който в класната стая са въвлечени българо– и англоговорящ AMI Монтесори педагози и Асистент учител. Съотношението е 1 учител на 8-10 деца. За да насърчим любопитството, инициативата и независимостта, самонасочваната работата на детето представлява 80% от времето, а останалите 20% са водени от учител. Материалите позволяват на детето да се самокоригира, така че след като ученикът има урок от учителя в дадена област, той може да работи самостоятелно за решаване на учебни задачи. Тази независимост насърчава самодисциплина, инициативност и отговорност и работа в общност. По-големите деца в класа често помагат на по-младите ученици в работата им. Това изгражда доверие в по-голямото дете, както и позволява интернализация на знанията и затвърждаване на уменията, необходими за преминаване към следващата работа. Като виждат овладяното от по-големи деца, по-малките деца се насърчават и осъзнават къде собствената им работа може да ги отведе.

Каква е политиката на Откривател по отношение на дисциплината?

В Монтесори училище Откривател вярваме, че уменията, необходими за разрешаване на конфликтите, са толкова важни, колкото и математиката, четенето, писането и другите дисциплини, които традиционно се преподават в училище. Когато възникне конфликт, който предполага ситуация на разрешаване на конфликти, използваме разнообразни техники за посредничество. Медиациите се улесняват от учители или връстници. Един от принципите на Монтесори философията е вярата в значението на свободата и отговорността. Ние подчертаваме уважението и личната отговорност. Ако даден ученик действа по неподходящ начин, учителят може директно да говори с него и да обсъди поведението и/или да го пренасочи към подходяща работа.

Какви езици се изучават в Откривател?

Монтесори училище Откривател поставя акцент на българския и английския език и на грамотността в цялата учебна програма. Според своето ниво, всеки ден учениците във всички класове работят върху социалния и емоционалния език, развитие на речник, разбиране, граматика, правопис и ръкопис на двата езика. Учениците в Основно училище четат, пишат дневник и правят изследователски проекти. Децата от началните класове представят устно резултатите от своите изследователски проекти, докато по-големите ученици го правят писмено за преглед от учителите. Учениците четат индивидуално и с учителите си всеки ден на български и английски език. Те подготвят резюмета и доклади за книги и четат разнообразни материали във връзка с изследователските си проекти. Учениците практикуват разказвателно и творческо писане, поезия и фантастика. Всички ученици в Монтесори училище Откривател участват всеки ден в интердисциплинарни уроци, водени от англоговорящ учител. Някои ученици участват всяка седмица в уроци по немски или испански език, като работят за културно съзнание и развиват някои основни умения за разговор. Всички езици се преподават от чужденци и включват участие в културни преживявания като пеене, танци, родно изкуство и занаяти, готвене и празници.

Каква е политиката на Откривател относно мобилни телефони?

Използването на мобилни апарати по време на учебните занятия при нас е забранено и затова при влизането на територията на училището те трябва да бъдат предадени на учителя на класа. При извънредни ситуации учениците могат да телефонират, но само с разрешението и в присъствието на учителя.

Имате ли оценки?

Ние насърчаваме развитие на умения за рефлексия и самооценка. Оценките са качествени и обсъждат възможностите за напредък. Традиционното оценяване осигурява количествена оценка на работата на детето. Количественото оценяване създава среда на победители и губещи, подкопавайки духа на сътрудничество и общност. Изследванията показват, че това оценяване всъщност намалява творчеството, тъй като учениците се стремят към работа, която ще бъде безопасна и приемлива за възрастните. И в това се крие една трета важна причина да не използваме традиционните оценки: децата започват да работят, за да угодят на възрастните, а не на себе си; да работят за външната, а не за присъщата награда.

Как учите социални умения?

Добрите примери от възрастните и децата са най-ефективният начин на преподаване на социални умения. Ние наблягаме на социални умения ежедневно в реални ситуации, по време на общите занимания и при упражнията за грация и учтивост.

Кога децата учат цифрите и буквите?

Отговорът е: “Когато са готови “. Например, научаването на детето да пише, ако то все още не знае как се държи молив е обречено на провал. Развитието на детето в тази възраст е свързано основно с овладяване на моторни умения, концентрация, увереност, социални знания и осъзнаване, че ученето е много забавно. Когато тези неща са налични и детето започва да проявява интерес към цифрите и буквите, му представяме съответните материали и упражнения.

Как преподавате технологична/информационна грамотност?

Ние не въвеждаме компютри в класната стая, докато детето не е навършило 9 години. Не защото Монтесори училищата не вярват в технологиите, а защото малкото дете се учи най-добре чрез опита си в конкретната, тактилна реалност на триизмерния свят, а не чрез двуизмерна симулация на електронна, виртуална реалност. В горните класове на Основното училище се интегрира технологията в учебната програма и я правим достъпна за учениците. Те имат достъп до голямо разнообразие от инструменти, които подпомагат учебната програма на училището, включително видеокамера за заснемане на своите продукции, проекти и експерименти, както и микроскопи, телескопи, барометри и друго оборудване за научни експерименти. Нашите класни стаи разполагат с най-съвременна технология с компютри и интернет достъп, които учениците могат да използват ежедневно като ключови инструменти в областта на научните изследвания, управление на информацията и комуникациите. Започвайки с правилната употреба на клавиатурата, учениците скоро разширяват своите умения за изследване на ботанически или географски теми, предприемат “виртуално пътуване” в Лувъра или търсят по-задълбочено разбиране на текущите събития в Интернет. Децата могат да общуват с ученици в други училища.

Давате ли домашна работа на децата в програмите Детска къща и Основно училище?

Развитието протича 24 часа в денонощието. То се случва, дори когато спим. Следователно можем да кажем, че е разумно да се очаква поне 3 часа домашна работа всеки ден. Но какво представлява домашната работа? Тя е всичко, което домът може да предложи и което ще помогне на децата да разширят обхвата на любовта си към околната среда и да придобият уменията и компетенциите, които са им необходими за благополучното включване в обществото. Тя е всичко, което домът може да предложи и което може да помогне на децата да научат как функционира света и как хората се учат да живеят заедно. Това може да включва физическа дейност, участие в екип, ползване на обществен транспорт, групови дейности с деца, отговорности за принос към дома и семейството, четене на глас, преживявания сред природата; изкуство и ръкоделие.

Как преминават учениците от Откривател в по-традиционни училища?

Нашите ученици имат прекрасния опит за плавен преход, независимо дали избират държавно или частно училище. Препоръчва се преходите да бъдат направени след завършване на тригодишен цикъл на обучение в една класна стая. Надяваме се, че всеки ученик, който започва в Детска къща, ще завърши пълната програмата на Откривател. Ние подпомагаме прехода към гимназиите и другите училища като подкрепяща част от училищната среда тук. За щастие, навиците и уменията, които едно дете развива в Монтесори класна стая, са трайни за цял живот и дават солидна основа на детето, независимо къде ще отиде.