Общество Малки деца

Подходящи за възрастта предизвикателства

Общество Малките деца е класна стая, която е специално подготвена да отговори на нуждите на децата между 14 месеца до 2.5/3 години и изгражда върху естественото желание на детето да действа самостоятелно. Малките деца могат да учат едно от друго и да си помагат взаимно под внимателното ръководство на AMI обучен педагог и асистент. Тази класна стая, както и всички Монтесори класни стаи, осигурява внимателно подготвена среда, в която децата изграждат своя опит за живот в общност и участват в дейности, които подпомагат развитието спрямо възрастта им. Дейностите в класната стая насърчават независимостта и подкрепят речта, езика, моторното развитие и развитието на “Аз мога” усещането. В среда, която предлага тези подходящи за възрастта предизвикателства, от децата се очаква да поемат по-голяма отговорност за грижата за себе си и другите.

Детето е едновременно надежда и обещание за човечеството.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@montessorischools.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.