Общност Основно училище

Образованието във възрастта между 6 и 12 г. не е пряко продължение на това, което е било преди това, макар да се гради върху тази основа. Психологически настъпва промяна в личността и ние припознаваме, че природата е създала този период за усвояване на култура, както предишния период (0-6 год.) е за попиване на околната среда… Знанието може да се овладее най-добре, когато има желание да се учи, така че това е периодът, когато семенцата на всичко могат да се посеят; съзнанието на детето е като плодородна област, готово да получи това, което ще покълне в културата… Интересът ще изчезне, ако семената се засеят твърде късно, но на шестгодишна възраст всички аспекти на културата се приемат с ентусиазъм, и по-късно тези семена ще се увеличат и растат… Но да се предаде цялата съвременна култура е невъзможно и така възниква необходимост от специален метод, чрез който може да се въведат всички фактори за културата на шестгодишното дете; не с точност на детайла, но чрез посяване на максималния брой семена на интерес. Те ще се задържат с лекота в съзнанието и ще са в състояние да поникнат по-късно като волята става по-водеща, и по този начин то може да стане личност, подготвена за тези времена на бързо развитие.

д-р Мария Монтесори

Детето във възрастта между 6 и 12 години:

 • е морално-интелектуален изследовател.
 • се нуждае от среда отвъд семейството – в училище, в природата и в обществото.
 • развива причинно-следствени връзки и въображение.
  се учи да бъде индивидуално в социален контекст.
 • обожава герои.
 • е в състояние на небуквално мислене.
 • търси истина и причини: защо и как в природата и обществото?
 • може да използва въображението си, за да пътува в пространството и времето.
 • привлечено е от необикновеното.
 • Посяване на семенцата за любознателност.
 • Насърчаване на детското любопитство, проучване и откривателски дух.
 • Създаване на образователна среда, която подкрепя въображението, разсъждаващия ум и самостоятелното мислене, и която спомага овладяване на академични знания и изграждане на стабилна основа за отговорност в животa, вземане на решения, работа в екип, разрешаване на казуси, критично и творческо мислене.
 • Подкрепа за развитието на детето като индивидуалност в социален контекст.
 • Подпомагане естественото развитие на детето в основното образование, давайки възможност на децата да станат преобразуващите елементи на обществото, което води до по-хармоничен и добър свят.
 • Осигуряване на кооперативна общност с положителни взаимоотношения, където всеки е допринася, уважаван и ценен е като уникална личност.
Взаимозависима общност

Планирането на учебната програма на основното образование взима предвид, че ученикът навлиза в нов етап на развитие, характерен с огромно въображение, критично мислене, питащ ум, силно чувство за морал и справедливост, и силна нужда от партньорски взаимоодействия.

Tрайни интелектуални способности

Индивидуализиран академичен прогрес дава възможност на учениците да изследват своите интереси и да придобият и усъвършенстват основни умения и знания, като: смятане и математически факти, правопис, лексика, граматика, анализ на изречение, творческо и разказвателно писане, както и използването на технологии за проучване и комуникация. Програмата на Общност Основно училище предизвика естественото любопитство и подкрепя децата да следват своите интереси и лична страст като развиват талантите и заложбите си и ги превръщат в завидни академични знания, лидерски умения, самодисциплина, отговорност, самостоятелност и инициативност. Чрез интегрираната учебна програма учениците работят съвместно като изучават математика, геометрия, език и литература, география, история, биология, изкуство и музика.

Иновативна образователна среда

Учебната среда предлага дейности, които осигуряват дълбоки образователни преживявания в областите на: математика (включително геометрия и алгебра), биология и физическа науки, технологии, език и литература, история, физическа и политическа география, обществени науки, предприемачество, история и цивилизации, мир и Космическо образование, и области на изкуство, музика, световни езици и физическото развитие. Като признание за изключителната образователна среда, през 2017 г. Монтесори училище Откривател е лицензирано като иновативно училище от Министерския съвет на Р България.

Ангажираност на учениците

Учениците имат възможност да планират, наблюдават и дискутират собствената си работа, като по този начин повишават своята независимост и отговорност към собственото си образование. Ученикът е в центъра на образователната среда, която е структурирана да насърчава развитието на умения организация и управление на времето, умения за разрешаване на проблеми, критично мислене, креативни подходи, концентрация, независимост, сътрудничество и съвместна работа.

Кооперативна общност

Учениците са насърчавани за спонтанна активност, изграждане на общност и практикуване на лидерски умения, подходящи за всяко ниво, с възможност за баланс на самостоятелно учене и сътрудничество.

Детето – ученик продължава изследването си на света, но сега в по-широк контекст. Младите ученици са много социални и се интересуват от въпроси като сътрудничество, справедливост и вземане на решения. Разсъждаващият ум на детето търси отвъд повърхността на нещата: планове, анализи, прогнози и рефлексия. Въображението му позволява да пътува във времето и пространството.

Детето се интересува от причините за нещата. Детето в училище вече не иска просто да знае “Какво е това?”. Сега то трябва да знае “Защо?” и “Как?”. То иска да разбере взаимозависимостите. То е способно да използва своите разсъждения и въображение, за да излезе отвъд конкретното и да изследва абстрактното. Детето придобива култура, разширява знанията, изследва обществото и се опитва да разбере мястото си в групата. Детето изследва във времето цялата вселена на обекти и идеи.

Детето има необходимост да бъде активно в използването на своите умения за другите и обществото. Ние даваме фокус и цел на естественото желание на детето да се кооперира. Груповите уроци, работата и дискусиите са важни компоненти на учебния процес. Различни социални умения са необходими, за да се работи съвместно. Децата научават умения и средства, които насърчават сътрудничеството, шанс да управляват себе си като клас и да решават общите си проблеми.

Място, което развива върху основите, изградени в Детската къща

Детето, което влиза в ученическата класна стая е различно. То има съзнание, което работи по различен начин. Периодът, в който детето просто абсорбира информация е отминал. Ако преди интересът е бил върху “какво”, сега детето иска да знае „защо“ и „как“. Има изграден капацитет да разсъждава, да се концентрира върху една задача и упорство да завърши започнатото. Детето е в състояние да използва тези умения за намирането на отговорите на всички свои въпроси.

Място, където общността процъфтява

В Детската къща детето развива социални умения. То се учи как да уважава времето и пространството на другите и как да живеят заедно. Сега то е наистина заинтригувано да провери своето разбиране, за да открие как работи реалния живот. Общността в класната стая на Откривател улеснява това изследване. Децата работят заедно в групи през голяма част от деня си, споделят отговорностите и участват в разпределянето на задачи по конкретен проект. Децата решават, чрез групова дискусия, какви правила трябва да важат в общността. Те решават какво трябва да се случи, когато някой наруши тези параметри или нещо не работи. AMI обучени педагози моделират начините за разрешаване на казуси, така че, когато възникнат, децата са в състояние да намерят начин за решаването им. Те имат възможност да тестват това, което прави една общност да процъфтява и да отхвърлят нещата, които правят по-трудно да се работи честно и продуктивно заедно. По същия начин, имат възможност да откриват за себе си какво е „правилно“ и какво е “погрешно”, чрез тестването му с своите връстници и разбирайки последствията, така че моралният компас се развива отвътре вместо да бъде наложен отвън.

Място, където въображението на детето се разпалва

Това е времето, когато детето вече не се нуждае да манипулира предмети, за да ги разбере. То може да си представи как нещо би могло да изглежда макар и да е на другия край на света, или защото се е случило много отдавна във времето или е толкова малко, че не може да се види с просто око. В училищната класна стая това въображение се разпалва с разказване на истории. Това са истории за истината, космически фабули; те са разказани по визуално, драматично и приказно; те предлагат цялостна визия на света. Историята за формирането на света, историята на появата на живота, историята за човека, за цифрите и за писмените знаци и още много други посяват семенцата и действат като искра за проучване и откривателство, предизвикват осъзнаване на взаимовръзките, благодарност към предишните поколения и състрадание.

Място, където децата изучават Вселената

Във време, когато интелекта на детето е силен и то иска да знае отговорите на всичко, ние трябва да намерим начин да се задоволи тази жажда за знания. Децата трябва да тръгнат по дългия си път към знания, като започнат с това, към което имат най-голям интерес и това не може да бъде продиктувано от идеята на възрастния за това, което те трябва да знаят. По същия начин, по който в Детската къща те са в състояние да следват собствените си нужди за развитието, сега могат да следват своите oсъзнати интереси. Космическата визия дава на децата осъзнаване на взаимовръзките, реда в природата, работата, хармонията, кооперирането, динамичния баланс. Вдъхновено да изследва, детето намира знанието като работи индивидуално или в група с другите, преминава от една концепция на друга, тества вярно ли е и винаги ли е вярно, попълвайки елементите знание в „голямата картина”.

Мястото, където децата учат извън класната стая

За да разбере детето целия свят и Вселената, информацията в историите, материалите, учебниците и книгите в класната стая не е достатъчна. Така че “излизането“ от класната стая е важна част от живота на ученика в Откривател. Но това не е типичната училищна екскурзия, където учителят решава къде да отидат и какво да видят. В класната стая на Откривател, учениците организират своите пътувания самостоятелно. Първопричината за пътуването винаги идва от нещо, което те искат да разберат като част от изследователски проект, върху който работят. Децата организират сами излизането от класната стая – къде трябва да отидат, за да разберат каквото им е необходимо, как да стигнат до там, колко средства са необходими, колко време ще отнеме пътуването, каква храна и напитки ще са им необходими. В деня на пътуването те канят един възрастен с тях за придружител, но възрастният знае, че той не ръководи излизането и ако децата свършат парите или се качат на грешен автобус, той не е там да ги поправя. Възрастният трябва да даде възможност на децата да правят грешки и да се учат от тях.

Място, където децата са отговорни за собственото си образование

Един общ страх за родителите е основан около това дали могат да бъдат сигурни, че децата ще научат всичко необходимо в класна стая, където са свободни да следват собствените си интереси и избор. Това може би щеше да е валидно, ако не беше фактът, че всяко дете има индивидуален план, който е задължено да изпълнява; знание за минимално изискуемите знания; ученически дневник и ежеседмична среща с учителя си. Уроци във всички дисциплини се планирани ежеседмично от учителя, който представя индивидуални и групови упражнения на всяко дете, въз основа на научните наблюдения за нуждите му от развитие. Част от отговорностите на децата е да участват в тези уроци и да завършват последващата от тях работа. Разликата с традиционния подход е, че те могат да избират кога да направят тези неща. Различните стилове на учене са припознати и всяко дете може да прекара толкова дълго, колкото се нуждае, за да овладее особено предизвикателство, преди да премине към ново. Тъй като децата работят върху различни проекти, не се изисква да постигат един и същ напредък едновременно. Те напредват със собствената си скорост и възрастовия диапазон гарантира, че те не се намират в конкурентна ситуация. Всяка седмица детето има среща с педагога, за да обсъдят напредъка и ако има нещо, което трябва да са направили, но не са разработили план за завършването му – педагогът няма да им каже какво да направят, а ще бъдат насърчени да поемат отговорност за собствените си действия и това е умение, което ще им служи добре в живота на възрастни.

Програма

В начално ниво уроците се представят чрез Монтесори материали и упражнения във всички предмети на български и английски език. Преходът към по-абстрактно мислене и четенето на книги и други научни материали започва на това ниво и продължава през цялата училищна програма. В основното училище продължава фокуса върху езика за комуникация, математиката, геометрията, историята и науката. Въпреки, че граматиката никога не се учи в изолация, учениците се запознават с по-сложни езикови структури, които ги подготвят за езикови програми за средни и гимназиални училища. Учебният план е интердисциплинарен; нито един предмет не се преподава в изолация.

Математика и геометрия

Учениците се съсредоточават върху основните операции, десетичната система, функцията на категориите и числата и как те взаимодействат. Представени са и основни понятия за алгебра, числа на степен, обикновени и десетични. Проучването на математическите ред и концепции чрез Монтесори материалите формира основата за плавен преход от конкретно към абстрактно мислене. Учениците се въвеждат в геометричните конструкции, важните измерения, изследват, класифицират и сравняват геометрични форми. Те работят от сетивно проучване на концепциите, през ниво на разсъждание до правене на прогнози, откриване и извличане на формули.

Език и граматика

Образователната среда подчертава писането, като начин на комуникация и себеизразяване. Граматиката и анализ на изречението позволяват на децата да проучват ролята и реда на думите и как те работят заедно. Уменията за четене, придобити на основното ниво, непрекъснато се подобряват чрез литературни, поетични и дискусионни групи. Учениците разширяват уменията си за творческо писане, редактиране и проучват различни техники да ангажират аудиторията. Те създават своите песни, стихове и истории, водени от своята страст и интереси, посяти в математиката, геохграфията, биологията и историята. Запознават се с литературни произведения и жанрове, и изследват стила, тона, структурата и смисъла на произведенията.

География, Наука и Биология

Монтесори класната стая предлага дълбоко проучване на феномените в природата, взаимодействието между Слънцето и Земята, Слънчевата система, работата на елементите, еволюцията на живота и начините на живите видове да се адаптират. Децата с интерес изучават икономическата география и как хората, животните и растенията се адаптират и задоволяват своите основни потребности. Те следват пътя на изследователите преди нас в проучване на научната класификация, екологията и взаимозависимостите в природата.

История

Работата по история дава възможност за проучване и критично мислене – “Кои сме ние?”, “Какви са нашите нужди и дарби и как ги използваме? “,”Кои са майсторите преди нас?” – писателите, математиците, учените, живите и неживите агенти на творението? Графики и исторически линии подчертават мястото и ролята на човека в света като създател на суперприрода. Учениците задълбочават разбирането си за линейно време, изучават първобитните общества и великите древните цивилизации, започвайки от основните човешки нужди. Те изследват и проучват историята на своята страна, знайните и незнайни герои. Както и в другите предмети, разказването на истории и импресионистичния подход въздават трайни впечатления и насърчават люботния детски ум да проучва.

Изкуство и музика

Нашата училищна програма отразява Монтесори философията за уважение към вроденото желание на детето да учи и създава. Наблюдаването, паметта, въображението, иновациите, взаимодействието, размисълът, решаването на проблемите и независимото мислене се използват, когато едно дете е ангажирано в процеса на създаване на свои собствени картини и форми. Правенето на изкуство предоставя на детето инструменти за себеизразяване, интерпретиране на житейския опит, изгражда идентичност и самоуважение, и осигурява форма на невербална комуникация за изразяване на идеи и емоции. Произведения на изкуството на децата се показват редовно през цялата учебна година като динамично и визуално празнуване на творчеството и разнообразието в нашата общност. Целта на ученическата музикална програма е да насочва младите хора да откликват на изразителността на музиката, да научат музикалните понятия и да ги запознаят със специфични музикални произведения и инструменти. Музиката е интегрирана в цялата програма и учениците композират, пишат музика, пеят, танцуват и играят с мелодични и ударни инструменти. Те импровизират мелодиите, ритмите и творческото движение и практикуват четене и писане на стандартна музикална нотация. Работейки с мелодии и ритъмни модели, те изграждат работещ речник на солфеж (до, ре, ми, и т.н.) и език за ритъм, който използват, за да създават собствена музика.